Όρκος Πτυχιούχων Φυσικών Επιστημών

2077
Ο όρκος των πτυχιούχων Φυσικών Επιστημών. Original Artwork by Rob Gonsalves
Ο όρκος των πτυχιούχων Φυσικών Επιστημών. Original Artwork by Rob Gonsalves

Όρκος Πτυχιούχων Τμήματος Φυσικής
της Σχολής Θετικών Επιστημών
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Του πτυχίου της Σχολής Θετικών Επιστημών αξιωθείς, όρκον ομνύω προ του Κοσμήτορος και του Προέδρου του Τμήματος και πίστιν καθομολογώ τήνδε.

Από του ιερού περιβόλου του σεπτού τούτου τεμένους των μουσών εξερχόμενος, κατ’ Επιστήμην βιώσομαι ασκών ταύτην δίκην θρησκείας εν πνεύματι και αληθεία.

Ούτω χρήσιμον εμαυτόν καταστήσω προς άπαντας τους δεομένους της εμής αρωγής και εν πάση ανθρώπων κοινωνία αεί προς ειρήνην και χρηστότητα ηθών συντελέσω βαίνων εν ευθεία του βίου οδώ προς την αλήθειαν και το δίκαιον αποβλέπων και τον βίον ανυψών εις τύπον αρετής υπό την σκέπην της Σοφίας.

Ταύτην την επαγγελίαν επιτελούντι είη μοι, συν τη ευλογία των εμών καθηγητών και πεφιλημένων δίδασκάλων, ο Θεός βοηθός εν τω βίω.